РЕПЛЕК ФАРМ

Канобил Производи

 Производи со ЦБД и ТХЦ
•  100% природни екстракти од ЦБД + ТХЦ во соодветен сооднос и концентрација, за различна употреба
 Поради повисоката концентрација на ТХЦ (над 0, 2%) овие производи се категоризираат како лекови кои се издаваат со двоен рецепт

Канобил® ЕПИ

Канобил® ХИВ